Altech om hållbarhet!

Respekt för kvalitet och miljö genomsyrar vår verksamhet. Sunda värderingar vid produktval, tillverkning och logistik bidrar till att skapa en hållbar livsmiljö – både för klimat och för människor.

 

Tydliga och väl inarbetade inköpsrutiner säkerställer kvalitet och miljökrav. Dessa omfattar dessutom samtliga våra underleverantörer.

 

Genom bra planering och effektiva transporter undviker vi onödigt utsläpp.

 

Vårt moderbolag Saint-Gobain har egna sourcingbolag på utvalda marknader, för ytterligare kontroll av lagstiftning, arbetsregler, arbetsrätt, yttre miljö och produktkvalitet. Saint-Gobain har också skrivit under FN:s Global Compact som hanterar följande områden:

 • Mänskliga rättigheter
 • Arbetskraft
 • Miljö
 • Antikorruption
   

Dessutom stöder vi inom koncernen följande initiativ:

 • Stödjer FN:s Declaration of Human Rights
 • Medverkade under Business & Climate Summit, Paris 2015
 • Vi stödjer COP 21 (Conference of Parties), Paris 2015
   

EHS – miljö, hälsa och arbetsmiljösäkerhet

Vårt EHS-kontrakt är utformat från perspektivet människa och miljö. Det innebär att vi har en nollvision för arbetsrelaterade olycksfall, sjukdomar och miljöolyckor.

 

Vi arbetar också för minimal miljöpåverkan från vår verksamhet.

 

För att nå denna vision arbetar vi aktivt med bland annat följande:

 • Rapportering, analys och uppföljning av risker, tillbud och olyckor
 • Riskbedömningar
 • Fadderverksamhet för nyanställda
 • Utbildningar
 • EHS-ronder och interna revisioner
 • Säkerhetsvarningar
   

CSR inom Saint Gobain – Corporate Social Responsibility

Alla anställda inom Altech och Saint-Gobain gruppen förbinder sig att följa etiska regler inom CSR:

 • Professionalitet
 • Respekt för andra
 • Integritet
 • Lojalitet
 • Solidaritet

 

Vi ställer även krav på att anställda ska följa fyra huvudprinciper:

 • Respektera lagstiftningen
 • Hänsyn till miljön
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Arbetssätt

   

Vårt inköpsansvar

 

> Inom Saint-Gobain Supplier Charter ställs krav på följande områden:

 • Arbetsrätt för anställda
 • Säker arbetsmiljö för anställda
 • Miljöåtagande
 • Följa nationella och internationella lagar och regler
   

Avtalsleverantörer utvärderas enligt en rutin i vårt kvalitets- och miljöledningssystem
 

Produkter inom trä och sten medför än högre krav på dokumentation och spårbarhet inom Saint-Gobain


> Gemensam vår organisation för hållbart inköp arbetar vi med följande områden:

            > Product Compliance tool
                       > Digitalt verktyg för att säkerhetsställa att lagar och förordningar inom EU uppfylls
 

             > Utvärdering av leverantörer
                       > Pre-assesment questionnaire (innan leverantör godkänns)
                       > Årlig uppföljning av leverantörer
 

             Kvalitets- och Miljöansvarig på Dahl 
                Kontinuerligt revidering och uppföljning av: 
 

             Dokumentation (iBVD etc)
 

             > Godkännanden (Typgodkännanden etc)
 

             > Lagkrav (REACH, RoHS, CE etc)
 

             > Bedömningar (BVB, SH, Basta etc)


 

Kvalitetskontroller på plats i fabriken
 

Som en del av Europas ledande byggdistributör har vi tillgång till globala resurser> Saint Gobain har bedrivit sourcing sedan 2002.

 

> I dag fyra kontor med egen personal, totalt över 50 heltidsanställda.

 

> Kontinuerliga audits och kvalitetskontroller utav tillverkningsenheter och utleveranser,
(vilket även genomförs på majoriteten av volymen som har europeiskt ursprung).


 

Kvalitetskontroller vid ankomst till vårt lager

Löpande ankomstkontroll på samtliga inleveranser.

          – Frekvens, antal och metod beroende på produkt, komplexitet och volym

 

> Löpande dokumentation av samtliga avvikelser för kontinuerlig kvalitetsutveckling


 

Kvalitetsdokumentation finns framtaget för samtliga produkter och finns att ladda ner på respektive produktsida:

 • Säkerhetsdatablad
 • Energimärkning, ErP
 • Byggvarudeklaration
 • Produktinformationer
 • Prestandadeklarationer
 • Godkännanden

 

Miljöbedömningssystem och certifieringar

 • Målsättningen är att samtliga berörda artiklar skall vara bedömda av Byggvarubedömningen – det system som Rörgrossistföreningen rekommenderar.
 • Vid behov/kundkrav kan vi även tillhandahålla certifikat från övriga system.
 • Typgodkända när det är relevant
 • Livcykelberäkningar (LCA)
 • Några av marknadens mest långtgående systemgarantier
 • Vi innehar givetvis certifikat enligt ISO 14001 samt ISO 9001.